Əzmkar peyğəmbərlər

    23.03.2014

      Əzmkar və möhkəm iradə sahibləri olan peyğəmbərlər ulul-əzm peyğəmbərlərdir. Uca Allah Muhəmməd peyğəmbərə - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - buyurmuşdur: “Elçilərdən möhkəm iradə sahiblərinin səbir etdiyi kimi, sən də səbir et!” (əl-Əhqaf, 35).
Alimlər ulul-əzm peyğəmbərlərin sayının beş olduğunu söyləmişlər – bunlar Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Muhəmmədir (Allahın onlara salavatı və salamı olsun!). 
Onların beşinin adı birlikdə Qurani Kərimdə iki yerdə çəkilir. Onlardan birincisi "əl-Əhzab" surəsindədir:
“Bir zaman Biz peyğəmbərlərdən əhd almışıq; səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsadan da! Biz onlardan möhkəm bir əhd almışıq” (əl-Əhzab, 7).
İkinci ayə isə "əş-Şura" surəsindədir:
Allah Nuha tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi: “Dinə doğru-düzgün etiqad edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın!” Sənin dəvət etdiyin tövhid müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kəsi Özü üçün seçər və Ona üz tutanı Özünə tərəf yönəldər” (əş-Şura, 13).
Onların adlarının xüsusi olaraq qeyd olunması onların xüsusi şərəf və fəzilətə layiq olduqlarını göstərir. Bu beş peyğəmbər peyğəmbərlərin ən fəzilətlisi, Adəm övladlarının ən xeyirlisidir.
Əbu Hureyra demişdir: “Adəm övladlarının ən xeyirlisi beş nəfərdir: Nuh, İbrahim, İsa, Musa və Muhəmməd (Allahın onlara salavatı və salamı olsun!). Onların arasında ən xeyirlisi isə Muhəmməddir”. 

Paylaş: