ən-Nəml surəsi

    02.05.2019
عن ابن عباس قال : انزلت سورة النمل بمكة.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “ən-Nəml surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 6/340, 11/333.