ər-Rum surəsi

    06.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة الروم بمكة.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “ər-Rum surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 6/478, 11/572.