əs-Səff surəsi

    16.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الصف بالمدينة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əs-Saf surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 14/439.