Nuh surəsi

    16.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة نوح  بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Nuh surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/288, 14/702.