ən-Nəbə surəsi

    21.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “ən-Nəbə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/389, 15/189.