ət-Tariq surəsi

    22.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: And olsun səmaya və gecə yolçusuna!” (ət-Tariq) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/473, 15/347.