Halal ruzi axtarın!

    12.04.2015

Məxluqa fayda verən hər bir şey ruzi adlanır. Ruzini yaradan və bəndələrinə bəxş edən yalnız Allahdır. O, ruzini hər kəsə - həm sevdiyinə, həm də sevmədiyinə, həm güclüyə, həm də zəif olana verir. Uca Allah buyurur:
“Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzisini Allah verməsin. Allah onların qərar tutduqları yeri də, qorunub saxlanıldıqları yeri də bilir. Bunların hamısı açıq-aydın Yazıdadır (Lövhi-məhfuzdadır) (Hud, 6).

Zəfər və ruzi zəiflərə görə bəxş edilir

Rəvayət edilir ki, Musab ibn Səd demişdir: “Səd ibn Əbu Vəqqas cəsur, həm də dövlətli olduğundan özünün başqalarından üstün olduğunu güman edir­di. Onda Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - dedi: “Məgər sizə aranızdakı zəiflərin (duaları sa­yəsində) zəfər və ruzi bəxş edilmirmi?!” (əl-Buxari, 2896)

Ruzinin artmasına nə səbəb olur?

Allah Elçisi  demişdir: “Qoy ruzisinin çoxalmasını və ömrünün uzadılmasını istə­yən kimsə, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin”. (əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 56).

Halal ruzi axtarın!

Rəvayət edilir ki, Huzeyfə demişdir: “Peyğəmbər ayağa qal­xa­raq insanları çağırıb dedi: “Mənə tərəf gəlin!” Onlar Peyğəmbərə yaxınlaşıb oturdular. O buyurdu: “Bu, aləmlərin Rəbbinin elçisi Cəbraildir, mənə vəhy etdi ki, heç bir kəs ruzisi tamamlan­ma­mış ölməz, hətta geciksə belə. Allahdan qorxun və ruzi axtardıqda halalını axtarın. Ruzinin gecikməsi onu Allaha asiliklə əldə etməyə sizi vadar etməsin. Həqiqətən, Allah yanında olanı (Allahın nemətlərini) yalnız Ona itaət etməklə əldə etmək olar“.
 

Paylaş: