5. Təzə paltar geyinərkən edilən dua

    [Allahummə, ləkə-l-həmdu əntə kə­sovtənihi, əs'əlukə min xayrihi va xayri mə sunia ləhu va əuzu bikə min şərrihi va şərri mə sunia ləhu]
 
   «Allahım, Həmd Sənədir! Bunu mənə Sən geyindirdin. Onun xeyrini və onun istifadə­si­nin xeyrini Səndən dilə­yirik! Onun şərindən və onun istifadəsinin şərindən Sənə sığınırıq!»[1]

 
[1] Əbu Davud, ət-Tirmizi və əl-Bəğəvi. Bax: «Müxtəsər Şəmaili-t-Tir­mizi», cəh. 47.