Müsəlmanın qalası (dua və zikrlər)

    12.02.2014
Müsəlmanın qalası (dua və zikrlər)
Uca Allah buyurur: "Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Mənə küfr et­məyin". (əl Bəqərə, 152).
"Ey iman gətirənlər! Allahı çox-çox zikr edin". (əl Əhzab, 41).
"…Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və bö­yük mükafat ha­zırlamışdır". (əl Əhzab, 35).
"Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxa­raq, səsi qaldırmadan Rəbbini yad et və qafil­lərdən olma!"
 (əl Əraf, 205).
Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Rəbbini yad edənlə Rəbbini yad et­məyənin misalı diri ilə ölünün misalına bənzəyir". (Fəthul-Bari, 11/208).

 
Müəllif: Səid ibn Vəhf əl Qahtani