79. Evlənən üçün edilən dua

 [Bərakəllahu ləkə və bərakə aleykə və cəmə'a bəynəkumə fi xayrin]
 
 «Allah mübarək eləsin, sənin üçün bə­rəkətli etsin, hər ikinizi xeyir üzərində birləş­dirsin!»[1]

 
[1] ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərinin müəllifləri rə­vayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 1/316.