26. Salam verib namazı bitirdikdən sonra edilən zikrlər

[Əstəğfiru-l-lahə (üç dəfə)! Allahummə ən­tə-s-sələmu va minkə-s-sələmu təbəraktə yə zə-l-cələli va-l-ikrami]
 
«Allahdan bağışlanma diləyirəm!» (üç dəfə). «Allahım! Salam Sənsən və əmin-aman­lıq Səndəndir. Ey əzəmət və ehtiram sahibi! Sən xeyirxahsan».[1]
 
[Lə iləhə illə-l-lahu vahdəhu lə şərikə ləhu. Ləhu-l-mulku va ləhul-həmdu va huvə alə kulli şeyin qadir. Allahummə, lə məniə limə ə'taytə va lə mu'tiyə limə mənə'tə va lə yənfəu zə-l-cəddi minkə-l-cəddu]
 
«Allahdan başqa məbud yoxdur, O tək­dir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! Allahım! Sənin verdiyinə mane olacaq, mane olduğunu da verəcək (bir kəs) yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə Sənin yanında hör­məti fayda ver­məz».[2]
 
[Lə iləhə illə-l-lahu vahdəhu lə şərikə ləhu. Ləhu-l-mulku va ləhu-l-həmdu va huvə alə kulli şeyin qadir. Lə havlə va lə quvvatə illə billəhi. Lə iləhə illə-l-lahu, va lə nə'budu illə iyyəhu. Ləhu-n-ni'mətu va lə­hu-l-fədlu va ləhu-s-sənəu-l-həsənu. Lə iləhə illə-l-lahu muxlisınə ləhu-d-dinə va lov kəri­hə-l-kəfirunə]
 
«Allahdan başqa məbud yoxdur, O tək­dir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir! Qüdrət və güc yalnız Allahdadir! Allahdan başqa mə­bud yoxdur. Biz yalnız Ona ibadət edirik. Nemət Onun­dur, lütf Onundur və gözəl tərif Onadır. Allahdan başqa məbud yoxdur. Kafirlərə xoş gəlməsə də, biz dini yalnız Ona məxsus edi­rik!»[3]
 
 [Subhənə-l-lahi, va-l-həmdu lilləhi, va-l-­lahu əkbər (otuz üç dəfə)! Lə iləhə illə-l-­ləhu vahdəhu lə şərikə ləhu. Ləhu-l-mulku va ləhu-l-həmdu va huvə alə kulli şeyin qa­dir]
 
 «Allah pak və müqəddəsdir. Həmd Allahadır. Allah Böyükdür!» (otuz üç dəfə). «Allahdan başqa məbud yox­dur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Ona­dır! O hər şeyə Qadirdir!»[4]
 
Hər (vacib) namazdan sonra: (əl-İxlas, əl-Fələq və ən-Nas surələrini bir dəfə) oxumaq.[5]
                                                                                                                       
                                                                                                                  əl-İxlas surəsi:
                                                                                                     Bismilləhi-r-rahmənir-rahim.
1.Qul huvəllahu əhəd, 2.Əllahu-s-saməd, 3.Ləm yəlid və ləm yuləd, 4. Və ləm yəkul ləhu kufuvan əhəd.
(əl İxlas, 1-4).
Mənası: Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! - "De: “O Allah Təkdir!, Allah Möhtac deyildir. O, nə doğub, nə doğulub, Onun bənzəri də yoxdur". (əl İxlas, 1-4).
                                                                                   
                                                                                                                      əl-Fələq surəsi:
                                                                                                               Bismilləhi-r-rahməni-r-rahim.
1. Qul əuzu bi rabbi-l-fələq, 2. Min şərri mə xaləq, 3. Və min şərri ğasiqin izə vaqab, 4. Və min şərri-n-nəffəsəti fi-l-uqad, 5. Və min şərri həsidin izə həsəd. (əl Fələq, 1-5).

Mənası: Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! - "De: "Sığınıram sübhün Rəbbinə! Məxluqatının şərindən, çökən zülmətin şərindən, düyünlərə üfürən (cadugər) qadınların şərindən və həsəd aparan zaman paxılın şərindən!" (əl Fələq, 1-5).

                                                                                                                     ən-Nəs surəsi:          
                                                                                                          Bismilləhi-r-rahməni-r-rahim.                   
1. Qul əuzu bi rabbi-n-nəs, 2. Məliki-n-nəs, 3. İləhi-n-nəs, 4. Min şərri-l-vasvasi-l-xannəs, 5. Əlləzi yuvasvisu fi sududuri-n-nəs, 6. Minə-l-cinnəti va-n-nəs. (ən Nəs, 1-6).                                                                                    
Mənası: Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! - "De: "Sığınıram insanların Rəbbinə, insanların Hökmdarına, insanların məbuduna! Vəsvəsə verənin, (Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanın) şərindən. (O şeytan) ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır, cinlərdən də (olur), insanlardan da!" (ən Nəs, 1-6).

Hər (vacib) namazdan sonra Ayətul Kursi ayəsi­ni (əl Bəqərə, 255) oxumaq.[6]

Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-racim, (Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram).
"Əllahu lə iləhə illə huvə-l-həyyu-l-qayyum. Lə tə'xuzuhu sinətun valə nəvm. Ləhu mə fi-s-səməvati vamə fi-l-ard. Mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi. Yə'ləmu mə beynə əydihim vamə xalfəhum. Valə yuhitunə bişeyin min ilmihi illə bimə şəə vasi'ə kursiyyuhu-s-səməvati va-l-ard. Valə yəuduhu hifzuhumə va huvə-l-aliyyu-l-azim". (əl Bəqərə, 255).

Mənası: Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, (əbədi) Yaşayandır, (bütün yaratdıqlarının) Qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, (məxluqatın) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur.

 [Lə iləhə illə-l-lahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulku va ləhul-həmdu, yuhyi va yumiytu va huvə alə kulli şeyin qadir]
 
«Allahdan başqa məbud yox­dur, O tək­dir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Ona­dır! Dirildir və öldürür. O hər şeyə Qadir­dir!» Bu zikri məğrib və sübh namazla­rın­dan sonra on dəfə oxumaq Sünnədir.[7]
 
[Allahummə, inni əs'əlukə ilmən nəfiən va rizqan tayyibən va amələn mu­təqab­bilən]
 
«Allahım! Səndən faydalı elm, təmiz ruzi və məqbul əməl diləyirəm!» Bu dua sübh na­mazının salamından sonra oxunur.[8]


[1] Muslim, 1/414.
[2] əl-Buxari, 1/255; Muslim, 1/414.
[3] Muslim, 1/415.
[4] Muslim, 1/418. “Bunu hər namazdan sonra deyənin günahları dəniz köpüyü qədər olsa belə bağışlanır”.
[5] Əbu Davud, 2/86; ən-Nəsai, 3/68. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 2/8. Bu üç surəyə şərdən qoruyan surələr deyilir. «Fəthul-Bari», 9/62.
[6] «Kim (vacib) namazdan sonra bunu oxusa, onun Cənnətə daxil olmasına ölümdən başqa heç nə mane ola bilməz». ən-Nəsai «Aməlul-Yəumi vəl-Leyl», 100.  əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhihul-Cami», 5/339; «Sil­si­lətul-Əhadisi-s-Səhihə» 2/697 № 972.
[7] ət-Tirmizi, 5/515; Əhməd, 4/227; Bax: «Zadul-Məad», 1/300.
[8] İbn Macə və başqaları. Bax: «Səhih ibn Macə», 1/152 və «Məcməu-z-Zəvaid», 10/111 .