25. Axırıncı təşəhhüddən sonra, salamdan qabaq edilən dua

 [Allahummə inniy əuzu bikə min əzabil-qabri, və min əzabi Cəhənnəmə, və min fitnətil-məhyə vəl-məmati, və min şərri fitnətil-məsihid-dəccal]
 
 «Allahım! Qəbir əzabından, Cəhənnəm əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən, dəccal məsihin fitnəsinin şərindən Sənə pənah aparıram!»[1]
 

  [Allahummə inniy əuzu bikə min əzabil-qabri, və əuzu bikə min fitnətil-mə­sihid-dəccal, və əuzu bikə min fitnətil-məhyə vəl-məmati. Allahummə inniy əuzu bikə minəl-mə'səmi vəl-məğrami]
 
  «Allahım! Qəbir əzabından Sənə sığını­ram. Dəccal məsihin fitnəsindən Sənə sığını­ram. Həyatın və ölümün fit­nəsindən Sənə sığı­nıram. Allahım! Günahdan və cərimədən (borcdan) Sənə sığınıram».[2]
 
 
 [Allahummə inniy zaləmtu nəfsiy zulmən kəsiyran, və lə yəğfiruz-zunubə illə ənt, fəğfir liy məğfiratən min indikə vərhəmniy, innəkə əntəl-ğafurur-rahim]
 
  «Allahım! Mən özümə çoxlu zülm etdim. Günahları yalnız Sən bağışlayırsan. Özün gü­nahımdan keçməklə məni bağışla və mənə rəhm et. Həqiqətən, Sən  Bağış­layan­san, Rəhmlisən!»[3]
 

[Allahummə-ğfir liy mə qaddəmtu, və mə əxxartu, və mə əsrartu, və mə ə'lən­tu, və mə əsraftu, və mə əntə ə'ləmu bihi minniy. Əntəl-muqaddimu, və əntəl-mu­əxxiru, lə illəhə illə ənt]
 
«Allahım! Əvvəl etdiyim və sonra edəcə­yim, gizlin saxladığım və üzə çıxar­dığım, xəta et­diyim və məndən daha yaxşı bildiyin (pis) əməllərimi bağışla! Əvvələ çəkən də Sən­sən, təxirə salan da Sənsən. Səndən başqa məbud yoxdur».[4]
 
   [Allahummə əınniy alə zikrikə, və şukrikə, və husni ibadətikə]
 
   «Allahım! Səni zikr etmək, Sənə şükür etmək və Sənə gözəl tərzdə ibadət etmək üçün mənə yardım et!»[5]
 
 
  [Allahummə inniy əuzu bikə minəl-buxli, və əuzu bikə minəl-cubni, və əuzu bikə min ən uraddə ilə ərzəlil-umri, və əuzu bikə min fitnətid-dunya və əzabil-qabr]
 
 «Allahım! Xəsislikdən Sənə sığınıram. Qorxaqlıqdan Sənə sığınıram. Qocalığın ən düşkün çağına çatmaqdan Sənə sığını­ram. Dün­yanın fitnəsindən və qəbir əzabından Sənə sığınıram!»[6]
 
 [Allahummə inniy əs'əlukəl-cənnətə və əuzu bikə minən-nar]
 
 «Allahım! Səndən Cənnəti diləyirəm və Cəhənnəmdən Sənə sığınıram!»[7]
 

 
  [Allahummə bi ilmikəl-ğaybə və qud­ratikə aləl-xalqi əhyiniy mə alimtəl-həyətə xayran liy, və təvaffəniy izə alim­təl-vəfatə xayran liy, Allahummə inniy əs'əlukə xaşyə­təkə fil-ğaybi vəş-şəhadəti, və əs'əlukə kəli­mətəl-həqqi fir-rıda val-ğadabi, və əs'əlukəl-qasdə fil-ğinə val-fəqri, və əs'əlukə nəiymən lə yənfədu, və əs'əlukə qurratə aynin lə tən­qatiu, və əs'ə­lukər-rıda ba'dəl-qadai, və əs'ə­lukə bərdəl-ayşi ba'dəl-məuti, və əs'əlukə ləzzətən-nəzəri ilə vachikə vəş-şəuqa ilə liqaikə fi ğayri darraə mudırratin və lə fitnətin mu­dillətin, Allahummə zəyyinnə bi ziynətil-iyməni vac'alnə hudatən muhtədin]
 
 «Allahım! Qeybi bilməyinlə və yaratma qüdrətinlə yaşamağın mənim üçün xeyirli ol­duğunu bildiyin qədər məyi yaşat, ölümün mə­nim üçün daha xeyirli olduğunu bildikdə isə məni öldür. Allahım! Gizlində də, aşkarda da Səndən [layiqincə] qorxmağı diləyirəm. Sən­dən, razılıq və qəzəb anında haqq söz [söylə­məyimi] diləyirəm. Zənginlikdə də, kasıblıqda da Səndən mötədillik diləyirəm. Səndən tükən­məz nemət və ardı kəsilməyən bir göz aydınlı­ğı [sevinc] diləyirəm. Səndən, [başıma gələn] qəzadan sonra [ondan] razı qalmağımı və ölümdən sonra [olan] gözəl həyatı diləyirəm. Sənin Üzünə baxmağın ləzzətini, zərər verən xəstəliyə və azğınlığa aparan fitnəyə uğrama­dıqca Səninlə qarşılaşmaq həsrətini Səndən di­ləyirəm. Allahım! Bizi imanın gözəlliyi ilə gö­zəlləşdir və bizi doğru yolda olan başçılardan et!»[8]

[Allahummə inniy əs'əlukə yə Allahu bi ənnəkəl-vahidul-əhədus-saməd əlləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yə­kun ləhu kufuvən əhəd, ən təğfirə liy zunubiy, innəkə əntəl-ğafurur-rahim]
 
«Allahım, Sənə yalvarıram! Ey Allah, Sən ki, doğma­yan, doğulmayan və heç bir ta­yı-bərabəri olmayan Tək­sən, Möhtac deyil­sən. Günahlarımı mənə bağışla! Şübhə­siz ki, Sən Bağışlayansan, Rəhmlisən».[9]
 

 [Allahummə inniy əs'əlukə bi ənnə ləkəl-həmd, lə ilahə illə əntə vəhdəkə lə şəriykə ləkə, əl-mənnanu, yə bədi'as-sə­məvati val-ard, yə zəl-cələli val-ikram, yə həyyu, yə qayyum, inniy əs'əlukəl-cənnətə və əuzu bikə minən-nər]
 
 «Allahım, Sənə yalvarıram! Həmd Sənə­dir. Səndən başqa məbud yoxdur, Təksən, heç bir şərikin yoxdur. Lütfkarsan! Ey göyləri və yeri Yaradan! Ey əzəmət və ehtiram sahibi! Ey Yaşayan, ey Qəyyum! Səndən Cən­nəti diləyi­rəm və Cəhənnəmdən Sənə sığınıram!»[10]
 

  [Allahummə inniy əs'əlukə bi ənniy əşhədu ənnəkə əntəllahu lə ilahə illə əntəl-əhədus-saməd əlləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd]
 «Allahım, Sənə yalvarıram! Mən şahidlik edirəm ki, Sən Allahsan, Səndən başqa məbud yoxdur. Doğma­yan, doğulmayan və heç bir ta­yı-bərabəri olmayan Tək­sən, Möhtac deyil­sən!»[11]
 

 
[1] əl-Buxari, 2/102; Muslim, 1/412. Mətn Muslimindir.
[2] əl-Buxari, 1/202; Muslim, 1/412.
[3] əl-Buxari, 8/168; Muslim, 4/2078.
[4] Muslim, 1/534.
[5] Əbu Davud, 2/86; Ən-Nəsai, 3/53. əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud», 1/284.
[6] «Fəthul-Bari», 6/35.
[7] Əbu Davud. Bax: «Səhih İbn Macə», 2/328.
[8] ən-Nəsai, 4/54-55; Əhməd, 4/364. əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir. «Səhih ən-Nəsai», 1/281.
[9] ən-Nəsai, 3/52. Bu onun mətnidir; Əhməd, 4/338. əl-Albani bu hədisi “səhih” hesab etmişdir. «Səhih ən-Nəsai», 1/280.
[10] “Sünən” əsərlərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «Səhih ibn Macə», 2/329.
[11] Əbu Davud, 2/62; ət-Tirmizi, 5/515; İbn Macə, 2/1267; Əhməd, 5/360. Bax: «Səhih ibn Macə», 2/329 və «Səhihu-t-Tirmizi», 3/163.