73. (Başqa evdə) orucunu açan şəxsin ev əhli üçün etdiyi dua

 [Əftəra indəkumus-saimunə və əkələ təaməkumul-əbraru və sallət aleyku­mul-məlaikətu]
 
 «Oruc tutanlar sizdə iftar açsın, yeməyi­nizi yaxşı adamlar yesin, mələklər də sizin üçün dua etsin!»[1]

 
[1] «Sünən Əbu Davud», 3/367; İbn Macə 1/556. ən-Nəsai «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl» əsərində (№ 296 – 298) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm bu duanı hər hansı bir evdə iftar yeməyi yedikdə edərdi. Bu hədisi əl-Albani “səhih” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 2/730.