32. Vitr namazında edilən qunut duası

 [Allahummə-h-dini fi mən hədey­tə, va afini fi mən afəytə, va təvalləni fi mən təvalləytə, va bərik li fi mə a'taytə, va qıni şərra mə qadaytə, fə innə­kə taqdi va lə yuqda aləykə, innəhu lə yə­zillu mən valəytə, [va lə yə'izzu mən adəytə] təbəraktə Rabbənə va təaləytə]
 
 «Allahım! Hidayət verdiyin kimsələr arasında mənə də hidayət ver! Salamatlıq bəxş etdiyin kimsələr arasında mənə də salamatlıq bəxş et! Dost qəbul etdiyin kimsələr arasında məni də dost qəbul et! Mənə verdiklərini bərə­kətli et! Qərar verdiyin şeylərin şərindən məni qoru! (Hər şeyə) Sən qərar verirsən, Sənin üçün isə qərar verilməz. Dost qəbul etdiyin kimsə zəlil olmaz. [Düşmənçilik etdiyin kəs isə qüdrətli olmaz.] Ey Rəbbimiz! Sən xeyir­xahsan və ucasan!»[1]
 
  
 [Allahummə inni əuzu birıdakə min səxatikə, va bimuafətikə min uqubəti­kə, va əuzu bikə minkə, lə uhsı sənəən aləykə, əntə kəmə əsnəytə alə nəfsikə]
 
 «Allahım! Sənin qəzəbindən razılığına, cəzandan əfvi­nə sığınıram. Səndən Sənə pənah aparıram. Mən Səni (layiqincə) tərif edə bil­mərəm. Sən Özün Özünü tərif etdiyin kimi­sən!»[2]
 

 [Allahummə iyyəkə nə'budu, va lə­kə nusalli va nəscudu, va ileykə nəs'a va nəhfidu, nərcu rahmətəkə va naxşə əzabə­kə, innə azəbəkə bi-l-kəfirinə mulhəq. Allahummə innə nəstə'inukə va nəstağfi­rukə va nusni aləykə-l-xayra va lə nəkfuru­kə, va nu'minu bikə va nəxdau ləkə va naxləu mən yəkfurukə]
 
 «Allahım! Biz yalnız Sənə ibadət edi­rik! Sənin üçün namaz qılır və Sənə səcdə edi­rik. Sənə doğru can atır və qulluq etməyə tələ­sirik. Sənin mərhəmətini diləyir və Sənin əza­bından qorxuruq. Əlbəttə, əzabın kafirlərə ye­tişəcək. Allahım! Səndən kömək istəyir və Səndən bağışlanma diləyirik. Xeyri (Sənə) aid edib Sənə tərif deyirik və Sənə qarşı küfr etmi­rik. Sənə iman gətirir və Sənə boyun əyirik. Sənə qarşı küfr edənləri tərk edirik!»[3]

 
[1] Bu hədisi «Sünən» əsərlərinin müəllifləri, Əhməd, əd-Da­rimi, əl-Hakim, əl-Beyhəqi rəvayət etmişlər. Mötərizədəki =    = sözlər əl-Beyhəqinindir. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 1/144; «Səhih ibn Macə», 1/194; əl-Albaninin «İrvaul-Ğəlil», 2/172;
[2]Bu hədisi «Sünən» əsərlərinin müəllifləri və Əhməd rəva­yət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/180; «Səhih ibn Macə», 1/194; əl-Albaninin «İrvaul-Ğəlil», 2/175;
[3] Bu hədisi əl-Beyhəqi «Sünənul-Kubra», əsərində 2/211 rə­vayət etmiş və onu “səhih” hesab etmişdir. əl-Albani «İrva­ul-Ğəlil»də, 2/170 demişdir: «Bu isnad “səhih” dir və Ömə­rə Allah ondan razı olsun qədər bir-birinə bağlıdır “məuquf”dur!»