14. Məscidə girərkən edilən dua

 
   20. [Əuzu billəhil-azim və bivəchihil-kərim və sultanihil-qadim minəş-şeytanir-racim [Bismilləh, vəs-səlatu] [vəs-səlamu alə Rasulilləh] Allahumməftəh liy əbvabə rahmətikə]
 
   20. «Daşqalaq olunmuş [Allahın rəhmətin­dən qo­vulmuş, lənətə gəlmiş] şeytandan Böyük Allaha, Onun kəramətli Üzünə və əzəli hökmünə pənah aparıram. [1] [Allahın adı ilə! Salavat][2] [və salam olsun Allahın elçisinə!] [3] Allahım! Öz mərhəmət qapılarını mənim üçün aç! [4]

 
[1] Əbu Davud. Bax: «Səhihul-Cami», № 4591.
[2] İbn əs-Sunni rəvayət edib, № 88. əl-Albani onu “həsən” hə­dis hesab etmişdir.
[3] Əbu Davud, 1/126. Bax: «Səhihul-Cami», 1/528.
[4] Muslim, 1/494.