1. Müqəddimə

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!

   Şübhəsiz ki, həmd Allaha məx­susdur! Biz Ona həmd edir, Onu kö­məyə çağırır, Ondan ba­ğışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi dilə­yir, nəfsləri­mizin şərin­dən və pis əməllərimiz­dən qorunmaq üçün yalnız Ona pənah aparı­rıq. Allah kimə hidayət verərsə o, doğru yolda olar, kimi azdırarsa onu doğru yo­la yönəl­dən ta­pıl­­maz. Mən şahidlik edi­rəm ki, Allah­dan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, təkdir, şəri­ki yoxdur və şahid­lik edi­rəm ki, Muhəmməd Onun qulu və el­çisi­dir. Ona, onun ailəsinə, onun əsha­bələrinə və Qiya­mət günü­nə­dək gözəl tərzdə onların ar­dın­ca gedən­lərə Allahın salavatı və çoxlu salamı ol­sun!
   Bu, mənim “Quran və Sünnədən götü­rül­müş zikrlər, dualar və ovsunla müa­licə” kita­bımdan ixtisar etdiyim müxtə­sər variantdır. Səfərdə daşınması asan olsun deyə onun “zikr­lər” böl­məsini sax­layıb qalan hissəsini ixtisar etdim.
   Mən bu kitabda ancaq zikrlərin mətni­ni yazmış və hər zikrin mənbəsini gös­tərmək üçün orijinalda olan bir və ya iki mənbəni qeyd etməklə kifayətlənmişəm. Hədisi rəva­yət edən əshabənin kim oldu­ğunu öy­rənmək və ya daha çox mənbəni bilmək istəyən kəs orijinala müra­ciət et­sin. Qüd­rət və qüvvət sa­hibi olan Allaha – Onun gözəl adları və uca sifətləri ilə yal­varıram ki, bunu Kəra­mətli Üzü xati­rinə olan xalis əməllərdən etsin, həya­tımda və ölü­müm­dən sonra onunla mə­nə, habelə onu oxu­yan, çap edən və yayıl­ma­sına can atan hər kəsə fayda ver­sin. Şüb­həsiz ki, pak və müqəddəs Allah bunlara hamidir və buna qadirdir. Pey­ğəmbərimiz Muhəmmə­də, onun ailəsi­nə, onun əsha­bələrinə və Qiya­mət gününə­dək gözəl tərz­də onların ardın­ca gedən­lərə Allahın sala­vatı və salamı olsun!
                                                                                
Müəllif.
Hicri 1409-cu il, Səfər ayı