89. O zikr ki, Allah onun sayəsində Dəccaldan qoruyar

«Kim “əl-Kəhf” surəsinin ilk on ayəsini əzbərləsə, Dəccaldan qorunar!»[1] Həmçinin, hər namazda axırıncı təşəhhüddən sonra onun fitnəsindən Allaha sığınmaq lazımdır.[2] 

 
[1] Muslim, 1/555. Başqa bir rəvayətdə də deyilir ki, «son on ayəsini ...» 1/556.
[2] Bu kitabdakı 55 və 56-cı dualara bax.