48. Övladı olanı təbrik etmək və bunun qarşılıqlı cavabı

 [Bərakəllahu ləkə fil-məuhubi ləkə və şəkərtəl-vahibə və bələğa əşuddəhu və ru­ziqtə birrahu]
 
«Allah sənə (əvəssiz olaraq) verdiyi (bu uşağı) sənin üçün mübarək etsin! (Onu sənə) verənə şükr edəsən. (Övladın) gəncliyin ən yetkin çağına yetişsin və onun yaxşılıqlarını dadasan!» Təbrik edilən adam onu təbrik edə­nə cavab verərək deyir:
 
 
 [Barakəllahu ləkə və barakə aleykə və cəzakəllahu xayran və razəqakəllahu mis­ləhu və əczələ səvabəkə]
 «Allah mübarək eləsin, sənin üçün bərəkətli etsin! Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın! Allah sənə də beləsini bəxş etsin və savabını da artırsın!»[1]

 
[1] ən-Nəvəvi «əl-Əzkar», səh. 349; Səlim əl-Hilali «Səhihul-Əzkar», 2/713.