83. Qəzəblənərkən edilən dua

 [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-ra­cim]
 
«Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını­ram!»[1]

 
[1] əl-Buxari, 7/99; Muslim, 4/2015.