99. Bazara girərkən edilən dua

[Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şəri­kə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi və yumiytu və huvə həyyun lə yə­mutu, biyədi­hil-xayru və huvə alə kulli şeyin qadir]
 
«Allahdan başqa məbud yoxdur, O tək­dir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və öldürür. O, diridir və ölməzdir. Xeyir onun əlindədir və O hər şeyə Qadirdir!»[1]

 
[1] ət-Tirmizi, 5/291; əl-Hakim, 1/538. əl-Albani bu hədisi «həsən» hesab etmişdir. Bax: «Səhih İbn Macə», 2/21;  «Sə­hihu-t-Tirmizi», 2/152.