55. Meyitin gözlərini qapayarkən edilən dua

 [Allahummə-ğfir lifulənin (ölənin adı çəkilir) vərfa' dəracətəhu fil-məhdiyyi­nə vəxlufhu fi aqıbihi fil-ğabirinə vəğfir lənə və ləhu yə Rabbəl-aləmin vəfsəh ləhu fi qabrihi və nəvvir ləhu fiyhi]
 
 «Allahım! Filankəsi (ölənin adını çək­məli) bağışla, doğru yolda olanlar arasında onun dərəcəsini yüksəlt, geridə qalanlara (onun yaxınlarına) vəkil ol. Ey aləmlərin Rəb­bi! Bizi də, onu da bağışla! Onun qəbrini geniş et və oranı onun üçün nurlandır!»[1]

 
[1] Muslim, 2/634.