61. Qəbirləri ziyarət edərkən oxunan dua

[Əs-sələmu aleykum əhləd-diyəri minəl-mu'miniynə vəl-muslimiyn və innə inşə Allahu bikum ləhiqunə [və yərhə­mul­­lahul-mustəqdimiynə minnə vəl-mustə'xi­riynə]. Əs'əlullahə lənə və ləkumul-afiyə­tə]
 
«Ey (bu) diyarın mömin və müsəlman sakinləri! Sizə salam olsun! Allah istəsə biz də sizə qovuşacağıq. [Allah bizdən əvvəl gedənlə­rə və qalanlara rəhmət etsin!] Allahdan özü­müzə və sizə salamatlıq diləyirəm!»[1]

 
[1] Muslim, 2/671. Bu hədisin mətni İbn Macənin «Sünən» əsərində (1/494) Bureydadan Allah ondan razı olsun rəvayət et­di­yi hədisdən götürülmüşdür. Mötərizə içində olanlar isə = Muslimin Aişədən Allah ondan razı olsun rəvayət etdiyi hədisdən gö­türülüb 2/671.