62. Külək əsərkən edilən dua

[Allahummə inniy əs'əlukə xayrahə və əuzu bikə min şərrihə]
 
«Allahım! Səndən onun (küləyin) xeyri­ni diləyirəm və onun şərindən Sənə sığını­ram!»[1]
 

 [Allahummə inniy əs'əlukə xayrahə və xayra mə fiyhə və xayra mə ursilət bihi, və əuzu bikə min şərrihə və şərri mə fiyhə və şərri mə ursilət bihi]

 «Allahım! Səndən onun (küləyin) xeyri­ni, onda olanın xeyrini və onunla birlikdə gön­dərilənin xeyrini diləyirəm! Onun şərindən, onda olanın şərindən və onunla birlikdə göndə­rilənin şərindən Sənə sığınıram!»[2]

 
[1] Əbu Davud, 4/326; ibn Macə, 2/1228. Bax: «Səhih ibn Macə», 2/305.
[2] Muslim, 2/616; əl-Buxari, 4/76.