123. Təəccüblənərkən və ya sevinərkən edilən dua

 [Subhanəllahi]
 
 «Allah pak və müqəddəsdir!»[1]
 

  [Allahu Əkbər]
 
  «Allah ən Böyükdür!»[1]

 
[1] «Fəthul-Bari» 8/441; Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 2/103, 235; Əhməd, 5/218.
 
[1] «Fəthul-Bari», 1/210, 390, 414; Muslim, 4/1857.