124. Sevindirici hadisə ilə rastlaşan adam nə etməlidir

«Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm onu se­vindirən yaxud sevindirici bir hadisə baş ve­rəndə xeyirxah və uca Allaha şükür əlaməti olaraq səcdə edərdi».[1]

 
[1] ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərlərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «Səhih ibn Macə», 1/233 və «İrvaul-Ğəlil», 2/226.