101. Vidalaşdıqda müsafirin sakinlər üçün etdiyi dua

 [Əstəudiukumu-llahəl-ləzi lə tə­dıyu vədaiuhu]
 
 «Sizi (Özünə həvalə edilmiş) əmanətləri itməyən Allaha əmanət edirəm!»[1]

 
[1] Əhməd, 2/403; İbn Macə, 2/943. Bax: «Səhih İbn Macə», 2/133.