30. Gecə yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə edilən dua

 [Lə ilahə illəllahul-vahidul-qahhar, Rabbus-səmavati vəl-ard və mə bəynəhu­məl-azizul-ğaffər]
 
 «(Hər şeyə) Qalib gələn, Tək Allahdan başqa məbud yoxdur! (O,) göylərin, yerin və onların arasın­da olanların Qüdrətli və Bağışla­yan Rəbbi­dir!»[1]

 
[1] «Bunu gecə yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə deyir...» Bu hədisi Hakim rəvayət etmiş və onu “səhih” =       = hesab etmişdir. əz-Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir, 1/540. ən-Nəsai, «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl»; İbn əs-Sunni. Bax: «Səhi­hul-Cami», 4/213.