9. Ayaqyolundan çıxarkən edilən dua

 [Ğufranəkə]
 
«(Allahım!) Məni bağışla!»[1]

 
[1] Bunu – ən-Nəsai müstəsna olmaqla – «Sünən» əsərlərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. ən-Nəsai isə «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», əsərində rəvayət et­mişdir. Bax: «Zadul-Məad», 2/387.