42. Borcdan qurtarmaq üçün edilən dua

 [Allahumməkfiniy bihəlalikə an həramikə və əğniniy bifadlikə ammən si­vakə]
 
 «Allahım! Məni Öz halalınla kifayət­ləndirib haramına möhtac etmə! Məni Öz lüt­fünlə Özündən başqasına möhtac etmə!»[1]
 
 
 [Allahummə inniy əuzu bikə mi­nəl-həmmi vəl-həzəni, vəl-aczi vəl-kəsəli, vəl-buxli vəl-cubni, və daləid-deyni və ğaləbətir-ricali]
 
 «Allahım! Üzüntü və kədərdən, acizlik və tənbəllikdən, xəsislik və qorxaqlıqdan, borc altında qalmaqdan və insanların (məni) sıxış­dırmasından Sənə sığınıram!»[2]
 

 
[1] ət-Tirmizi, 5/560. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/180.
[2] əl-Buxari, 7/158.