108. Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi və səlləm) salavat gətirməyin fəziləti

Peyğəmbərimiz (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: «Kim mənim üçün bir dəfə salavat gətirsə, Allah bunun sayəsində ona on dəfə salavat gə­tirər!»[1]
 
Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: «Qəbrimi bayram yerinə çevirməyin! Mənə sa­lavat gətirin. Əlbəttə, harada olsanız salavatı­nız mənə çatar!»[2]
 
Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: «Xəsis o kəsdir ki, yanında xatırlandığım za­man mənə salavat gətirmir!»[3]
 
Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: «Doğrudan da, Allahın yer üzünü gəzib-dola­şan mələkləri vardır ki, ümmətimdən mənə sa­lam çatdırırlar!»[4]
 
Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: «Kim mənə salam versə, salamını almaq üçün Allah ruhumu mənə qaytarar!»[5]

 
[1] Muslim, 1/288.
[2] Əbu Davud, 2/218; Əhməd, 2/367; əl-Albani onu “səhih” hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», 2/383.
[3] ət-Tirmizi, 5/551 və başqaları. Bax: «Səhihul-Cami», 3/25; «Səhihu-t-Tirmizi», 3/177.
[4] ən-Nəsai; əl-Hakim, 2/421. əl-Albani onu “səhih” hesab etmişdir, «Səhihu-n-Nəsai», 1/274.
[5] Əbu Davud, № 2041. əl-Albani onu “həsən” hesab etmiş­dir, «Səhih Əbu Davud», 1/383.