Ən üstün mələklər

    17.03.2014

      Mələklərdən yağış yağdırıb bitkiləri yetişdirmək vəzifəsi tapşırılan mələk vardır. Bu, Mikail adlı mələkdir. Uca Allah buyurur:
“Kim Allaha, Onun mələklərinə və elçilərinə, Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da o kafirlərə düşməndir” (əl-Bəqərə, 98).
      Mikail Rəbbi yanında yüksək məqama malikdir. Ona görə də Uca Allah bu ayədə Mikaili və Cəbraili mələklərdən olmalarına baxmayaraq şərəfli olduqlarına görə adlarını xüsusi olaraq qeyd edir. Onun adı Peyğəmbərin gecə namazında etdiyi duada da çəkilir. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - bu cür dua edərdi: “Ey Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi Allahım!...”
Məhz bu hədisə istinad edərək İslam alimləri bu üç mələyin ən üstün mələklər olduğunu bildirmişlər. 
      Həmçinin, mələklərdən sur çalmaq vəzifəsi tapşırılan və üçüncü ən fəzilətli olan mələk vardır. Bu isə İsrafil adlı mələkdir. İsrafil Ərşi daşıyan mələklərdən biridir. Sur deyildikdə içərisinə üfürüləcək böyük bir buynuz nəzərdə tutulur. Abdullah ibn Amr ibn As demişdir: “Bir dəfə bir bədəvi gəlib Peyğəmbərdən soruşdu: “Sur nədir? O dedi: “İçərisinə üfürülən buynuz.”
Həmçinin, Peyğəmbər demişdir: ”Sur sahibi surunu əlinə alıb, başını qaldırıb qulaq verərək üfürməyə əmr olunacağını gözlədiyi halda, mən necə rahat ola bilərəm?” Müsəlmanlar dedilər: “Ey Allahın rəsulu, bəs biz nə deyək?” O dedi: “Deyin ki, Allah bizə yetər, O, nə gözəl qoruyandır. Allaha təvəkkül edirik.”
İsrafil sura üç dəfə üfürəcək – dəhşət gətirəcək üfürmə, qulaqbatırıcı (öldürücü) üfürmə və yenidən dirilmə üfürməyi. Uca Allah buyurur:
“Sur üfürüləcəyi gün Allahın istədiklərindən başqa, göylərdə və yerdə olanlar dəhşətə düşəcək və hamısı Onun hüzuruna baş əyərək gələcəkdir“ (ən-Nəml, 87).
Burada söhbət dəhşət gətirəcək üfürməyindən gedir. Digər iki üfürməyə aşağıdakı ayə dəlildir: Sur üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı öləcəkdir. Sonra bir daha ona üfürülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar“ (əz-Zumər, 68).
Cəbrail haqqında isə ayrıca "Cəbrail kimdir?" adlı məqaləni oxuya bilərsiniz.

Paylaş: