əl-Həcc surəsi

    26.04.2019
 عن ابن عباس قال : نزلت سورة الحج بالمدينة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun)  demişdir: “əl-Həcc surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 6/3, 10/394.