Loğman surəsi

    06.05.2019
عن ابن عباس قال : أنزلت سورة لقمان بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Loğman surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 6/503, 11/613.