əz-Zuxruf surəsi

    08.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت بمكة سورة {حم} الزخرف.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əz-Zuxruf “Ha Mim” surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 7/365, 13/183.