əl-Cumuə surəsi

    16.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الجمعة بالمدينة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Cumuə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/151, 14/452.