Bağışlanma diləmək və tövbə etmək

    22.03.2016
[Rabbi inni zaləmtu nəfsi fəğfir li]
“Ey Rəbbim! Mən özüm-özümə zülm etdim, məni bağışla!” (əl-Qasəs, 16). 

[Rabbi inni əuzu bikə ən əsələkə mə leysə li bihi ilmun və illə təğfir li və tərhəmni əkun minəl-xasirin]
“Ey Rəbbim! Bilmədiyim bir şeyi Səndən istəməkdən Sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram” (Hud, 47) 

[Lə iləhə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəzzalimin]
Səndən başqa heç bir (ibadətə layiq olan) ilahi yoxdur. Mən isə həqiqətən zalimlərdən olmuşam” (əl-Ənbiya, 87)

[Rabbənə-ğfir lənə zunubənə və israfənə fi əmrinə və səbbit əqdamənə vənsurnə aləl-qaumil-kəfirin]
“Ey Rəbbimiz! Günahlarımıza və işlərimizdə həddimizi aşdığımıza görə bizi bağışla, qədəmlərimizi möhkəmləndir və kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et!” (Ali-İmran, 147)

[Rabbiğfir vərhəm və Əntə xayrur-rahimin]
“Ey Rəbbim! Bağışla və rəhm et! Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan” (əl-Muminun, 118)
 
[Rabbənə lə tuəxiznə in nəsiynə əu əxtanə, Rabbənə və lə təhmil aleynə isran kəmə haməltəhu aləlləzinə min qablinə, Rabbənə və lə tuhəmmilnə mə lə taqətə lənə bihi, vafu annə vəğfir lənə vərhəmnə, Əntə məulənə fənsurnə aləl-qaumil-kəfirin]
“Ey Rəbbimiz, unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi bizi ağır yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıtdırma! Bizi əvf edib bağışla, bizə rəhm et! Sən bizim ixtiyar Sahibimizsən. Kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et!” (əl-Bəqərə, 286)

[Rabbənəğ-fir lənə və li ixvaninəl-ləzinə səbəqunə bilimən və lə təc'al fi qulubinə ğıllən lil-ləzinə amənu. Rabbənə innəkə Raufur-Rahim]
“Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə, həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, Sən, həqiqətən, Şəfqətli və Mərhəmətlisən” (əl-Həşr, 10)

[Rabbənə ətmim lənə nuranə vəğfir lənə innəkə alə kulli şeyin qadir]
“Ey Rəbbimiz! Bizim nurumuzu tamam-kamal elə və bizi bağışla. Həqiqətən, Sən hər şeyə Qadirsən” (ət-Təhrim, 8) 
 
[Rabbiğ-firli xətiəti və cəhli və israfi fi əmri kullihi və mə Əntə ələmu bihi minni. Allahumməğfirli həzli və ciddi və xətaya və əmdi və kullu zalikə indi. Allahumməğ-firli mə qaddəmtu və mə əxxərtu və mə əsrərtu və mə ələntu, Əntəl-Muqəddimu və Əntəl-Muəxxiru və Əntə alə kulli şeyin qədir]
“Ya Rəbbim! Günahımı, cahilliyimi, etdiyim israfı və bilməyib etdiklərimi - yalnız Sən hər şeyi bilənsən - bağışla. Allahım, zarafatla, ciddi, bilməyərək və bilərəkdən etdiyim səhvlərə görə məni bağışla! Bunların hamısının məndə olması mümkündür!” (əl-Buxari, 6399).
 
[Allahummə innəkə afuvvun kərimun tuhibbul-afva fə'fu anni]
“Allahım, Sən Bağışlayan, kərəm Sahibisən, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla” (Səhih ət-Tirmizi, 3/ 184) 

[Rabbi-ğfirli və livalideyyə və limən dəxalə beytiyə muminən və lil-mumininə vəl-muminət və lə təzidiz-zaliminə illə təbara]
“Ey Rəbbim! Məni, ata-anamı, mənim evimə mömin kimi daxil olan kimsəni və (Qiyamət gününə qədər olacaq) bütün mömin kişiləri və qadınları bağışla. Zalimlərin isə ancaq həlakını artır” (Nuh, 28)
 
[Rabbənə-ğfirli və livalideyyə və lil-mumininə yəumə yəqumul-hisəb]
“Ey Rəbbimiz! Haqq-hesab çəkilən gün məni, ata-anamı və möminləri bağışla” (İbrahim, 41)
 
[Rabbənə təqabbəl minnə, innəkə Əntəs-Səmiyul-Alim]
“Ey Rəbbimiz! (Bu xeyirli işi) məndən qəbul et, Sən doğrudan da, (hər şeyi) Eşidən və Bilənsən” (əl-Bəqərə, 127) 

[Və tub aleynə, innəkə Əntət-Təvvabu-Rahim]
“Tövbəmizi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul Edən və Mərhəmətlisən” (əl-Bəqərə,128)

[Rabbənə aleykə təvəkkəlnə və ileykə ənəbnə va ileykəl-masir]
“Ey Rəbbimiz! Biz ancaq Sənə təvəkkül etdik, tövbə edib ancaq Sənə qayıtdıq. Axır dönüş də ancaq Sənin hüzurunadır” (əl-Mumtəhinə, 4)