Əxlaq haqqında

    01.06.2016
[Allahummə inni əuzu bikə min munkəratil-əxlaqi vəl-ə'mali vəl-əhvai]
“Allahım, pis əxlaq, əməl və fikirlərdən Sənə sığınıram!” (Səhih ət-Tirmizi, 3/ 184)
 
[Allahummə əhsəntə xalqi fə əhsin xuluqi]
“Allahım, yaradılışımı gözəl etdin, əxlaqımı da gözəlləşdir!” (İrva əl-Ğalil, 1/ 115)