Qiyamət günü haqqında

    01.06.2016

[Allahummə hasibni hisəbən yəsiyra]
“Allahım, (Qiyamət günü) mənimlə çəkdiyin haqq-hesabı yüngül et!” (əl-Hakim, 1/ 255)

[Allahummə əhsin aqibətənə fil-umuri kullihə və əcirnə min xizyid-dunyə və əzabil-axirəti]
“Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, rüsvayçılıqdan və Axirət əzabından bizi qoru!” (İmam Əhməd, 4/ 181). 
 

[Allahummə inni əs-əlukə minəl-xeyri kullihi acilihi və əcilihi mə alimtu minhu və mə ləm ə'ləm və əuzu bikə minəş-şərri kullihi acilihi və əcilihi mə alimtu minhu və mə ləm ə'ləm. Allahummə inni əs-əlukə min xeyri mə sə-ələkə abdukə və nəbiyyukə və əuzu bikə min şərri mə azə bihi abdukə və nəbiyyukə. Allahummə inni əs-əlukəlcənnətə və mə qarrəbə ileyhə min qaulin əu əməl və əuzu bikə minən-nari və mə qarrəbə ileyhə min qaulin əu əməl və əs-əlukə ən təc'alə kullə qadain qadaytəhu li xeyran]
“Allahım, bildiyim və bilmədiyim, tez və gec olan bütün xeyrləri Səndən istəyir və şərlərdən Sənə sığınıram. Allahım, qulun və peyğəmbərinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) Səndən istədiklərini Səndən istəyir və sığındığı şərlərdən Sənə sığınıram. Allahım, Cənnəti və ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməli Səndən istəyir, Cəhənnəmdən və ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməldən Sənə sığınıram. Səndən mənim üçün yazdığın hər bir hökmün xeyrli olmasını istəyirəm” (Səhih İbn Macə, 2/ 327)