44. əd-Duxan surəsi

"Tüstü" surəsi, 59 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 

1. Ha. Mim.

2. And olsun bu aydın Kitaba!

3. Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən, Biz qorxuduruq.

4. Hər bir hikmətli iş o gecədə ayırd edilir –

5. dərgahımızdan vəhy edilən əmr ilə. Həqiqətən, kitabları və elçiləri Biz göndəririk –

6. sənin Rəbbinin mərhəməti kimi. Şübhəsiz ki, O, Eşidəndir, Biləndir.

7. Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, Allah göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir.

8. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbidir.

9. Lakin onlar şəkkə qapılıb əylənirlər.

10. Sən göydən aşkar bir tüstü gələcəyi günü gözlə.

11. O tüstü ki, insanları bürüyəcəkdir. Bu, ağrılı-acılı bir əzabdır.

12. Onlar: "Ey Rəbbimiz! Bizi bu əzabdan qurtar, biz də iman gətirək"– deyəcəklər.

13. Onlar necə öyüd-nəsihət eşidə bilərlər ki, artıq onlara açıq-aşkar bir peyğəmbər gəlsə də,

14. onlar ondan üz çevirib: "Öyrədilmiş bir dəlidir!"– dedilər.

15. Biz əzabı bir az sizdən uzaqlaşdırarıq, amma siz yenə azğınlığa qayıdacaqsınız.

16. Kafirləri böyük bir müsibətlə yaxalayacağımız gün, Biz onlardan intiqam alacağıq.

17. Biz onlardan əvvəl Fironun xalqını da sınadıq. Onlara möhtərəm bir elçi gəldi.

18. O dedi: "Allahın qullarını mənə qaytarın. Həqiqətən, mən sizin üçün etibarlı bir elçiyəm.

19. Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. Həqiqətən, mən sizə aydın bir sübut gətirmişəm.

20. Mən sizin məni daşa basmanızdan həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram.

21. Əgər mənə inanmırsınızsa, onda məndən uzaq olun!"

22. Sonra o, Rəbbinə yalvarıb dedi: "Həqiqətən, bunlar günahkar adamlardır!"

23. Allah dedi: "Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Şübhəsiz ki, siz təqib olunacaqsınız.

24. Dənizi də sakit burax! Onlar suda batırılacaq əsgərlərdir!"

25. Onlar neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər;

26. Habelə əkinlər, möhtəşəm yerlər

27. və içində həzz aldıqları nemətləri də qoyub getdilər.

28. Bax belə! Biz o nemətlərə başqalarını varis etdik.

29. Nə göy, nə də yer onlardan ötrü ağlamadı. Onlara möhlət də verilmədi.

30. Artıq İsrail oğullarını alçaldıcı əzabdan qurtardıq –

31. Firondan. Həqiqətən, o, özünü yüksək tutan və həddi aşanlardan idi.

32. Biz onları (İsrail oğullarını) Öz elmimizlə aləmlərdən üstün tutduq.

33. Onlara içində açıq-aydın imtahan olan dəlillər verdik.

34. Bunlar mütləq deyəcəklər:

35. "Bizim ancaq bircə ölümümüz var. Biz bir daha dirildilməyəcəyik.

36. Əgər doğru deyirsinizsə, onda atalarımızı dirildib gətirin!"

37. Bunlar yaxşıdır, yoxsa Tubba tayfası və onlardan əvvəlkilər? Biz onları məhv etdik. Çünki onlar günahkar adamlar idi.

38. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün və əbəs yerə yaratmadıq.

39. Biz onları əsl həqiqət kimi yaratdıq, lakin çoxları bunu bilmir.

40. Şübhəsiz ki, ayırd etmə günü onların hamısı üçün müəyyən olunmuş vaxtdır.

41. O gün dost dosta heç bir şeylə fayda verə bilməyəcək, onlara kömək də edilməyəcəkdir.

42. Allahın rəhm etdiyi kimsələrdən başqa! Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

43. Həqiqətən, zəqqum ağacı

44. günahkar adamın yeməyidir.

45. Əridilmiş yağın çöküntüsü kimi qarınlarda qaynayar –

46. qaynar su qaynayan kimi.

47. Onu tutub Cəhənnəmin ortasına sürüyün!

48. Sonra əzab vermək üçün başına qaynar su tökün!

49. Dad bu əzabı! Sən ki qüdrətli və şərəfli idin.

50. Sizin şübhə etdiyiniz əzab budur!

51. Allahdan qorxanlar isə təhlükəsiz bir yerdə –

52. bağçalarda və çeşmələr başında olacaqlar!

53. Taftadan və atlazdan libaslar geyib qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.

54. Bax belə! Üstəlik onları iri qaragözlü hurilərlə də evləndirəcəyik.

55. Onlar orada əmin-amanlıq içində hər meyvədən istəyəcəklər.

56. Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları Cəhənnəm əzabından qorumuşdur –

57. sənin Rəbbinin lütfkarlığı sayəsində. Məhz bu, böyük uğurdur.

58. Biz Quranı sənin dilində asanlaşdırdıq ki, onlar öyüd-nəsihət ala bilsinlər.

59. Sən gözlə! Şübhəsiz ki, onlar da gözləyirlər.