Sayt üzrə axtarış

Son məqalələr

O, Adəm oğullarının ən hörmətlisi və peyğəmbərlərin ən üstünü olan Əbul-Qasim Muhəmməddir.
Ruh sözü "rih" sözündən əmələ gələrək "xəfif külək" mənasını ifadə edir.
əl-Təğabun (Qarşılıqlı aldanma) surəsinin izahı
Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. Hökm Onundur, həmd Ona məxsusdur. O, hər şeyə qadirdir.
Həcc İslam dininin beş əsasından biri sayılır. Həcc bir çox ibadəti özündə cəm edən böyük ibadətdir. Uca Allah öz sevimli dostu İbrahimə Qədim Kəbə evini indiki Məkkə şəhərində inşa etməyi əmr edərək buyurur: