36. Sıxıntı anında oxunan dua

 [Lə ilahə illəllahul-aziymul-həliym lə ilahə illəllahu Rabbul-arşil-aziym, lə ilahə illəllahu Rabbus-səməvati bə Rab­bul-ardı və Rabbul-arşil-kəriym]
 
«Əzəmətli, Həlim olan Allahdan başqa məbud yoxdur! Ərşin Əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa məbud yoxdur! Göylərin, Rəb­bi, yerin Rəbbi və Ərşin Səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa məbud yoxdur!»[1]
 
 [Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilniy ilə nəfsiy tarfətə aynin, və əslih liy şə'niy kulləhu, lə ilahə illə ənt]
 
 «Allahım! Sənin mərhəmətini diləyi­rəm! Məni bir göz qırpımı belə başlı-başına buraxma! Bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa məbud yoxdur!»[2]

[Lə ilahə illə əntə. Subhanəkə, in­niy kuntu minə-z-zalimin]
 «Səndən başqa məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!»[3]

[Allahu, Allahu Rabbiy! Lə uşriku bihi şeyən]
 
«Allahdır, Allahdır mənim Rəbbim!  Mən heç bir şeyi ona şərik qoşmuram!»[4]
 

 
[1] əl-Buxari, 7/154 və Muslim, 4/2092.
[2] Əbu Davud, 4/324; Əhməd, 5/42. əl-Albani bu hədisi “hə­sən” hesab etmişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 3/959.
[3] ət-Tirmizi, 5/529. Hakim bu hədisi “səhih” hesab etmiş, əz-Zəhəbi də onu təsdiqləmişdir, 1/505. Bax: «Səhihu-t-Tir­mizi», 3/168.
[4] Əbu Davud, 2/87. Bax: «Səhih ibn Macə», 2/335.