37. Düşmən və ixtiyar sahibi ilə rastlaşarkən edilən dua

 [Allahummə inna nəc'alukə fi nu­hurihim və nəuzu bikə min şururihim]
 
«Allahım! Onların yaxasını Sənə tap­şı­rırıq və onların şərindən Sənə sığınırıq!»[1]
 
 
 [Allahummə əntə adudiy və əntə nəsıyriy, bikə əculu və bikə əsulu və bikə uqatilu]
 
 «Allahım! Dayağım Sənsən, köməyim Sənsən. Sənin sayəndə hərəkət edir, Sənin sa­yəndə (düşmənin üstünə) atılır və Sənin sayən­də vuruşuram!»[2]
 

[Həsbunəllahu və ni'məl-vəkil]
 
«Allah bizə bəs edər. O nə gözəl Vəkil­dir!»[3]

 
[1] Əbu Davud, 2/89. Hakim bu hədisi “səhih” hesab etmiş, əz-Zəhəbi də onu təsdiqləmişdir 2/142.
[2] Əbu Davud, 3/42; ət-Tirmizi, 5/572. Bax: «Səhihu-t-Tir­mizi», 3/183.
[3] əl-Buxari, 5/172.