38. Rəhbərin zülmündən qorxan kimsənin etdiyi dua

 [Allahummə Rabbəs-səmavatis-səb'i və Rabbəl-arşil-aziym kun liy cəran min fulən ibni fulənin[1] və əhzabihi min xaləiqikə, ən yəfruta aleyyə əhədun min­hum, əu yətğa, azzə carukə və cəllə səna­ukə və lə ilahə illə ənt]
 
 «Allahım! Yeddi qat səmanın Rəbbi, böyük Ərşin Rəbbi!  Filankəs oğlu filankəsdən (həmin şəxsin adı deyilir) və yaratdıqlarından olan onun köməkçilərindən mənim üçün hima­yəçi ol ki, onlardan heç biri mənə zərər vermə­sin və ya (mənə qarşı) azğınlaşaraq həddini aş­masın. Sənin himayə etdiyin kimsə qüdrətlidir. Uca təriflər Sənədir. Və Səndən baçqa məbud yox­dur!»[2]
 

 [Allahu Əkbər, Allahu ə'azzu min xalqihi cəmiyan, Allahu ə'azzu mimmə əxafu və əhzəru, əuzu billəhil-ləzi lə ilahə illə huvə, əlmumsikis-səməvatis-səb'i ən yəqa'nə aləl-ardı illə bi iznihi, min şərri ab­dikə fulənin,[3] və cunudihi və ətbaihi və əşyaihi minəl-cinni vəl-insi, Allahummə kun liy cəran min şərrihim, cəllə sənaukə və azzə cərukə və təbarəkəsmukə və lə ilahə ğayrukə]
 
 «Allah ən Böyükdür! Allah bütün yarat­dıqlarından qüdrətlidir. Allah qorxduğum və həzər etdiyim hər şeydən qüdrətlidir. (Allahım!) Sənin filan qulunun şərindən, onun cinlərdən və insanlardan olan qoşunundan, kö­məkçilərindən və tərəfdarlarından, Özündən başqa məbud olmayan, Öz izni olmadan yerin üzərinə düşməsin deyə yeddi göyü saxlayan, Allaha sığınıram. Allahım! Onların şərindən məni himayə et. Uca təriflər Sənədir. Sənin hi­mayə etdiyin kimsə qüdrətldir. Sənin adın mü­barəkdir və Səndən başqa məbud yoxdur!»[4]

 
[1] Onun adını demək.
[2] əl-Buxari «Ədəbil-Mufrad» № 707. əl-Albani bunu «sə­hih» hesab etmişdir. Bax: «Səhihul-Ədəbul-Mufrad» № 545.
[3] Onun adını demək.
[4] əl-Buxari «Ədəbil-Mufrad» № 708. əl-Albani bunu «sə­hih» hesab etmişdir. Bax: «Səhihul-Ədəbul-Mufrad» № 546