52. ət-Tur surəsi

"Dağ" surəsi, 49 ayə,
Məkkədə nazil olub

 Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 

1. And olsun dağa!

2. And olsun yazılmış Kitaba –

3. nazik dəri üzərində olan Kitaba!

4. And olsun Beytulməmura!

5. And olsun yüksək tavana!

6. And olun alovlanan dənizə!

7. Rəbbinin əzabı hökmən vaqe olacaqdır.

8. Heç nə onun qarşısını ala bilməz.

9. O gün göy şiddətlə sarsılacaq,

10. dağlar da hərəkətə gələcəkdir.

11. O gün vay halına haqqı yalan sayanların!

12. O kəslərin ki, yalan bataqlığında əylənirlər.

13. O gün onlar amansızcasına sürüdülərək Cəhənnəm oduna atılacaqlar.

14. Onlara deyiləcək: "Bu sizin yalan saydığınız Cəhənnəm odudur!

15. Bəlkə bu da sehrdir, siz görmürsünüz?

16. Yanın orada! Dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir".

17. Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar.

18. Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbbi onları Cəhənnəm əzabından xilas etmişdir.

19. Onlara deyiləcək: "Xeyirxah əməllərinizin əvəzi olaraq nuşcanlıqla yeyin, için!"

20. Onlar səflərlə salınmış mütəkkələrə dirsəklənəcəklər. Biz onları iri qaragözlü hurilərlə evləndirəcəyik.

21. Möminlərin imanda onların arxasınca gedən nəsillərini də Cənnətdə özlərinə qovuşduracağıq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının girovudur.

22. Onlara istədikləri meyvədən və ətdən bol-bol verəcəyik.

23. Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərab onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik etməz.

24. Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvari kimi cavan oğlanlar dolanacaqlar.

25. Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar.

26. Onlar deyəcəklər: "Biz əvvəllər ailəmiz içində olarkən Allahdan qorxurduq.

27. Allah da bizə mərhəmət göstərdi və bizi qızmar yel əzabından qorudu.

28. Biz əvvəllər Ona dua edirdik. Həqiqətən, O, yaxşılıq edəndir, Rəhmlidir!"

29. Onlara xatırlat! Sən öz Rəbbinin neməti sayəsində nə kahinsən, nə də dəli!

30. Yoxsa onlar: "O bir şairdir. Biz onun ölümünü gözləyirik!"– deyirlər.

31. De: "Gözləyin, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm!"

32. Yoxsa onların ağılları bunu onlara əmr edir? Yaxud onlar azğın adamlardır?

33. Yoxsa onlar: "Bunu özündən uydurdun!"– deyirlər. Xeyr, onlar iman gətirmirlər.

34. Əgər doğru söyləyirlərsə, qoy ona (Qurana) bənzər bir kəlam gətirsinlər.

35. Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar? Yaxud onlar yaradanlardır?

36. Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar? Xeyr, onlar qətiyyən inanmırlar.

37. Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır? Yaxud onlar hökm sahibidirlər?

38. Yoxsa onların, üstünə çıxıb mələklərin söhbətlərini dinlədikləri bir nərdivanı vardır? Onda qoy onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dəlil gətirsinlər!

39. Yoxsa qızlar Onun, oğlanlar isə sizindir?

40. Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadırlar?

41. Yoxsa onlar qeybi bilir və onu yazırlar?

42. Yoxsa bir hiylə qurmaq istəyirlər? Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar.

43. Yoxsa onların Allahdan başqa bir məbudu var? Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır.

44. Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr: "Bulud topasıdır!"– deyərlər.

45. Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et!

46. O gün hiylələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir.

47. Həqiqətən, zalımlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir.

48. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbir et! Həqiqətən, sən Bizim Gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmd ilə zikr et!

49. Gecənin bir vaxtında, bir də ulduzlar batandan sonra Onun şəninə təriflər de!