77. əl-Mursəlat surəsi

"Göndərilənlər" surəsi, 50 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

1. And olsun xeyirlə göndərilənlərə

2. və şiddətlə əsənlərə!

3. And olsun Allahın əmrini yaydıqca yayanlara,

4. haqqı nahaqdan ayırdıqca ayıranlara

5. və zikri çatdıranlara –

6. üzr diləmək və ya qorxutmaq üçün çatdıranlara!

7. Sizə vəd edilmiş Qiyamət mütləq vaqe olacaqdır.

8. Ulduzlar sönəcəyi zaman;

9. Göy yarılacağı zaman;

10. Dağlar dağılacağı zaman;

11. Elçilərə vaxt təyin olunacağı zaman –

12. deyiləcəkdir: "Bunlara verilmiş möhlət hansı günə qədərdir?"

13. Deyiləcəkdir: "Ayırd etmə gününədək!"

14. Sən Ayırd etmə gününün nə olduğunu bilirsənmi?

15. Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!

16. Yoxsa Biz ilk nəsilləri həlak etmədikmi?!

17. Sonrakıları da onlara qatacağıq.

18. Biz günah sahibləri ilə belə davranırıq.

19. Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!

20. Məgər Biz sizi dəyərsiz bir sudan (nütfədən) xəlq etmədikmi?

21. Biz onu etibarlı bir yerdə yerləşdirmədikmi –

22. məlum bir vaxta kimi?

23. Biz nütfəni yaratmağa qadir olduq. Nə gözəl Qadir olanlarıq Biz!

24. Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!

25. Məgər Biz yeri məskən etmədikmi –

26. dirilər və ölülərlə?

27. Orada möhkəm dayanan uca dağlar yaratmadıqmı və sizə şirin sulardan içirtmədikmi?

28. Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!

29. Onlara belə deyiləcək: "Gedin yalan hesab etdiyiniz Cəhənnəmə!

30. Üç qola ayrılan kölgəliyə gedin!"

31. Ora nə kölgə salır, nə də alovdan qoruyur.

32. Cəhənnəm hərəsi hündür imarət həcmində qığılcımlar püskürür.

33. Onlar sanki sarı dəvələrdir.

34. Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!

35. Bu, günahkarların danışa bilməyəcəkləri bir gündür.

36. Onlara üzrxahlıq üçün izin belə verilməyəcəkdir.

37. Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!

38. Bu gün, haqqı batildən ayırd etmə günüdür. Ey kafirlər! Biz həm sizi, həm də əvvəlkiləri bir yerə cəm etdik!

39. Əgər hiyləniz varsa, Mənə qarşı işlədin!

40. Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!

41. Şübhəsiz ki, müttəqilər kölgəliklərdə, çeşmələr başında

42. və istədikləri meyvələr içində olacaqlar.

43. Onlara deyiləcək: "Xeyirxah əməllərinizə görə nuşcanlıqla yeyin-için!

44. Şübhəsiz ki, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq!"

45. Qiyaməti yalan sayanların o Gün vay halına!

46. Kafirlərə deyiləcək: "Yeyin və bir az əylənin! Həqiqətən, siz günahkarlarsınız!

47. O gün Qiyaməti yalan sayanların vay halına!

48. Onlara: "Rüku edin!"– deyildiyi zaman rüku etməzlər.

49. O gün haqqı yalan sayanların vay halına!

50. Onlar bu Qurandan sonra hansı sözə inanacaqlar?