84. Müsibətə düçar olmuş kimsəni görərkən edilən dua

 [Əlhəmdu lilləhi-lləzi afəniy mim­məbtəlakə bihi və fəddaləniy alə kəsiyrin mimmən xaləqa təfdiylən]
 
 «Sənə üz vermiş müsibətdən məni sala­mat edən və məni yaratdıqlarının çoxun­dan fə­zilətli edərək üstün tutan Allaha həmd olsun!»[1]

 
[1] ət-Tirmizi , 5/493-494. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/153.