98. Kəndə yaxud şəhərə daxil olarkən edilən dua

 [Allahummə Rabbəs-səmavətis-səb'i və mə əzləlnə, və Rabbəl-əradıynəs-səb'i və mə əqləlnə, və Rabbəş-şəyatıyni və mə əd­ləlnə, və Rabbər-riyəhi və mə zə­raynə. Əs'ə­lukə xayra həzihil-qaryəti və xayra əhlihə, və xayra mə fiyhə, və əuzu bikə min şərrihə, və şərri əhlihə, və şərri mə fiyhə]

 «Allahım! Yeddi qat səmanın və kölgə­ləndirdiklərinin Rəbbi! Yeddi qat yerin və da­şıdıqlarının Rəbbi! Şeytanların və azdırdıqları­nın Rəbbi! Küləklərin və sovurub apardıqları­nın Rəbbi! Səndən bu kəndin xeyrini, onun əhalisinin xeyrini, orada olanların xeyrini dilə­yirəm! Onun şərindən, onun əhalisinin şərin­dən, orada olanların şərindən Sənə sığını­ram!»[1]

 
[1] əl-Hakim. O, bu hədisi “səhih” hesab etmiş, əz-Zəhəbi də bunu təs­diqləmişdir. 2/100; İbn əs-Sunni № 524; İbn =           = Həcər onu “həsən” hesab etmişdir, «Əzkar», 5/154. İbn  Baz de­mişdir: «ən-Nəsai bunu “həsən” isnadla rəvayət etmişdir». Bax: «Tuhvətul-Əxyar», səh. 37.