113. Söydüyün adam üçün edəcəyin dua

Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir:
 
[Allahummə fə əyyumə mu'minin sə­bəbtuhu fəc'al zəlikə ləhu qurbətən ileykə yəuməl-qiyaməti]
 
«Allahım! Hansı mömini söymüşəmsə, Qi­yamət günü bunu onun üçün Sənə yaxınlaşdı­ran bir vasitə et!»[1]

 
[1] «Fəthul-Bari» 11/171; Muslim 4/2007. Onun mətnində isə: «...bunu onun üçün təmizlik və mərhəmət et!» - deyilir.