Qiyamət günü ölümün qoç şəklində gətirilərək kəsilməsi hədisi səhihdirmi?

    13.05.2019
Kimdən: 
.
Sual: 
Salam aleykum. Bu hedis sehihdi? _Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular:_ Kıyamet gününde ölüm süslenmiş bir koç şeklinde getirilir. Cennet ile cehennem arasında bir yerde bekletilir ve “Ey Cennet ehli! Bunu tanıyor musunuz?” diye buyurulur. Cennet ehli de Evet! Bu ölümdür” derler. Sonra da: “Ey cehennem ehli! Bunu (ölümü) tanıyor musunuz?” diye buyurulur. Onlar da: “Evet! Bu ölümdür” derler ve ona başlarını çevirmiş bir sûrette bakıverirler. Sonra emir buyurulur ve koç oracıkta kurban edilir. Sonra da Cennet ehline: “Ey Cennet ehli ebedi cennettesiniz, artık ölüm yoktur” derler. Cehennem ehline de: “Ey cehennem ehli ebedi cehennemdesiniz, artık ölüm yoktur” denilir.
Cavab: 

Və aleykum Salam. Bəli, qeyd etdiyiniz hədis səhihdir. Belə ki, Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) - "Sən onları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qorxut! İndi onlar hələ qəflətdədirlər və iman gətirmirlər". (Məryəm, 39) ayəsi haqqında belə demişdir: "Qiya­mət gü­nü ölüm ağlı-qaralı, buynuzlu qoç şəklində gətiriləcək. Sonra carçı: "Ey Cənnət əhli!" - deyə çağıracaq. Cən­nət əhli başlarını qaldırıb ona tərəf ba­xa­caq­lar. Carçı: "Bunu tanı­yırsınızmı?" - deyə soru­şacaq. Onlar: "Bəli, bu ölüm­dür!" - deyə cavab verəcək­lər. Çünki onların hamısı ölümü görmüşdülər. Sonra carçı: "Ey Cəhənnəm əhli!" - deyə səsləyəcək. Cəhənnəm əhli baş­larını qaldırıb ona tərəf baxacaqlar. Carçı: "Bunu tanıyırsınızmı?" - deyə so­ru­şa­caq. Onlar: "Bəli, bu ölümdür!" - deyə cavab verə­cəklər. Çünki onların ha­mı­sı ölümü görmüş­dülər. Bundan sonra ölümün başını kəsəcəklər. Sonra on­la­ra deyilə­cək: "Ey Cənnət əhli, siz əbədi yaşayacaq və heç vaxt ölməyə­cək­si­niz! Ey Cəhənnəm əhli, siz də əbədi yaşa­yacaq və heç vaxt ölmə­yə­cək­si­niz!" Sonra Peyğəmbər: "Onları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qor­xut! Çün­ki onlar qəflətdədirlər..." ayəsini oxudu və: "Bu dün­ya­nın sa­kin­ləri xəbərsizdirlər" - dedi, sonra da davam etdi və: "və iman gətir­mir­lər" - deyərək ayəni tamam­ladı". (Səhih əl-Buxari, 4730; 6544, 6545; Səhih Muslim, 43/2849, 2850, 5087).

Paylaş: